၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ေႂကြးက်န္ေပးရန္ပ်က္ကြက္သည့္ ကုမၸဏီ ၄ ခုကိုသတိေပး | DVB