ေဟာင္ေကာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ | DVB