တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ အေျခအေနမရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေငြေခ်းမေပးဟုဆုိ | DVB