အေမရိကန္ခင္ပြန္းႏွင့္လမ္းခြဲခဲ့မႈ ပုိင္ဆုိင္မႈတစုံတရာမေတာင္းခဲ့ဟု ထိုင္းအျပာမယ္ေဟာင္း ေျပာ | DVB