မႏၱေလးတုိင္းလႊတ္ေတာ္ကုိ ေက်းဇူးဆပ္သည့္အေနျဖင့္ ဆန္ႏွင့္ဆီ လက္ေဆာင္လာေပး | DVB