လယ္ယာက႑တိုးတက္ရန္ အစုိးရက နည္းပညာပုိင္း ကူညီရန္ လုိအပ္ | DVB