တကၠသိုလ္၀င္တန္း သခ်ၤာေျဖဆိုသည့္ေန႔ထိ ေက်ာင္းသား ၅ ေသာင္းခြဲေက်ာ္ ေျဖဆိုရန္ပ်က္ကြက္ | DVB