A d v e r t i s e m e n t With Us

စုိက္ပ်ဳိးေရး မုိးေလ၀သဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား မုိးဇလထုတ္ျပန္

မတ္လ (ပထမ) ဆယ္ရက္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး မိုးေလ၀သအေျခအေနမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္နဲ႔ မတ္လ ဒုတိယ ၁၀ ရက္ပတ္္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး မိုးေလ၀သဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြကုိ မုိးဇလက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မတ္လ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မိုးေလ၀သအေျခအေနမ်ားေပၚမူ တည္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ မိုးေလ၀သအခ်က္အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းဆန္းစစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္‌ေအာ္အေျခအေန ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းခဲ့ၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာခဲ့ပါသည္။ မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေန စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(ေအာက္ပိုင္း)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) တို႔တြင္ မတ္လ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမၽွ မိုးေရခ်ိန္တို႔ခန္႔သာရွိခဲ့ၿပီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မတ္လ (ပထမ) ၁၀ ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမၽွမိုးေရခ်ိန္တို႔ထက္ပိုခဲ့၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(အထက္ပိုင္း)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (ေတာင္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္း)၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မတ္လ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမၽွမိုးေရခ်ိန္တို႔ေအာက္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါသည္။ မိုးရြာရက္မ်ား တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၂) ရက္ခန္႔ မိုးရြာသြန္းခဲ့ၿပီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုးရြာသြန္းျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္အေျခအေန မတ္လ (ပထမ) ဆယ္ရက္ပတ္အတြင္း (ေန႔အပူခ်ိန္) အေျခအေနမ်ားမွာ- စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သႀကီး(အထက္ပိုင္း)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္(၂)ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္မွ (၃) ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အထိ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(ေအာက္ပိုင္း)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္(၄)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွ (၅)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အထိႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တို႔တြင္ (၆)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွ (၇)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ထိ မတ္လ (ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမၽွအျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္တို႔ထက္ ပုိခဲ့ပါသည္။ အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္အေျခအေန မတ္လ (ပထမ) ဆယ္ရက္ပတ္အတြင္း(ညအပူခ်ိန္) အေျခအေနမ်ားမွာ − ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မတ္လ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္၏ပ်မ္းမၽွအနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္တို႔ခန႔္သာခဲ့ၿပီး၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၁)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ခန႔္စီ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၃)ဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္ခန႔္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္(၁၀)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ခန္႔ မတ္လ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္၏ ပ်မ္းမၽွအနိမ့္ဆုံး အပူခ်ိန္ တို႔ေအာက္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(အထက္ပိုင္း)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္အေနာက္ ပိုင္း)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္း)၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၁)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွ (၃)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အထိ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(ေအာက္ပိုင္း)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(ေတာင္ပိုင္း)တို႔တြင္ (၄)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွ(၅)ဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္အထိႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တြင္ (၇)ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ခန႔္ မတ္လ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္၏ပ်မ္းမၽွ အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္တို႔ထက္ ပိုခဲ့ပါသည္။ ေလထုအတြင္းေရေငြ႔ပါဝင္မႈအေျခအေန မတ္လ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္အတြင္း(ေလထုစိုထိုင္းဆ) အေျခအေနမ်ားမွာ- မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ (၅၃%)မွ (၅၉%) အၾကား၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(ေအာက္ပိုင္း)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ပိုင္း)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္း)၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္(၆၃%)မွ(၇၀%) အၾကား ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(အထက္ပိုင္း)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္း)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၇၂%)မွ (၈၃%)အၾကား အသီးသီးရွိခဲ့ပါသည္။ ပင္ေငြ႔ေရေငြ႔ပ်ံႏႈန္းအေျခအေန မတ္လ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္အတြင္း (ပင္ေငြ႕ေရေငြ႕ပ်ံႏွုန္း) အေျခအေနမ်ားမွာ- စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး(အထက္ပိုင္း)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(ေတာင္ပိုင္း)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၄၀မီလီ မီတာ)မွ (၄၉-မီလီမီတာ)အတြင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(ေအာက္ပိုင္း)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး(အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္အေနာက္ပိုင္း)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၅၂-မီလီမီတာ)မွ (၅၉-မီလီမီတာ)အတြင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၆၅-မီလီမီတာ) ခန္႔ အသီးသီးရွိခဲ့ပါသည္။ ေျမဆီလႊာေအာင္းေရအေျခအေန မတ္လ(ပထမ)ဆယ္ရက္ပတ္အတြင္း(ေျမဆီလႊာစိုစြတ္မွု) အေျခအေနမ်ားမွာ- မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေျမဆီလႊာေအာင္းေရအေျခအေနသည္ (ေျခာက္ေသြ႔)အေျခအေနတို႔တြင္ အသီးသီးရွိခဲ့ပါသည္။ မတ္လ(ဒုတိယ) ၁၀ ရက္ပတ္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ မိုးေလ၀သ(ပ်မ္းမွ်) အခ်က္အလက္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up