တုိင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ ရွင္းလင္း | DVB