ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ေရရွည္စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္တိုက္တြန္း | DVB