ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဥပေဒပါ ႀကီးေလးသည့္ပစ္ဒဏ္မ်ား ေလ်ာ့ေပါ့ရန္သေဘာတူ | DVB