အီးယူႏွင့္ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏စြပ္စြဲခ်က္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုံ႔ျပန္ | DVB