ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၂ ႏိုင္ငံပူးေပါင္းၿပီး နတ္ျမစ္တေလၽွာက္ ကင္းလွည့္ | DVB