ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု | DVB