သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားလာေန | DVB