ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း (႐ုပ္သံ) | DVB