ေရးၿမိဳ႕နယ္၌ လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္ မိုးစပါးေခ်းေငြ ပိုမိုထုတ္ေခ်းမည္ | DVB