ကညင္ဆည္ စံျပစိုက္ကြက္မွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆည္တာဝန္ရိွသူမ်ားကို စတင္စစ္ေဆး | DVB