အာရွဖလားေျခစစ္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း ေလ့က်င့္မႈစတင္မည္ | DVB