ကမာၻ႔သား႐ိုင္းတိရစာၦန္ေန႔ ပညာလႈပ္ရွားမႈ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပမည္ (ဓာတ္ပံု) | DVB