႐ုိက္တာသတင္းေထာက္မ်ားကို ဖမ္းသည့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ စာရြက္မ်ားေပးသြားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ | DVB