စိန္ေခၚမႈ အမ်ားဆုံးကာလေရာက္ေန၊ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ပုိလုိအပ္ဟု အတုိင္ပင္ခံေျပာ | DVB