ျပည္နယ္တုိင္း ၅ ခုတြင္ HIV/AIDS ကာကြယ္ကုသေရး ေဒၚလာ ၁၀ သန္းျဖင့္ ၂ ႏွစ္ၾကာလုပ္မည္ | DVB