လီဆူတိုင္းရင္းသား ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပ (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB