A d v e r t i s e m e n t With Us

SME လုပ္ငန္းေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ဖို႔ JICA ထံက ေခ်းယူရန္တင္ျပခ်က္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

  အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း(SME)အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ေဆာင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICAထံမွ ဂ်ပန္ ယန္း(၁၄.၉၄၉)ဘီလီယံအား တရားဝင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီ ေခ်းေငြျဖစ္ ရယူႏုိင္ဖို႔ တင္ျပခ်က္ကို ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ ႏိုင္ငံတြင္း အပ္ေငြအတိုးႏႈန္း ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ သက္မွတ္ထားတဲ့ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းႏိုင္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ “JICA မွ (၀.၀၁)ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းမွာ ၎ႏုိင္ငံ၏ အပ္ေငြ အေပၚေပးသည့္ အတိုးႏႈန္းသည္ သုညေအာက္ ေရာက္ေနေသာ အတိုးႏႈန္းျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္၊ အတိုးကိုဘဏ္မွ မေပးရဘဲ အပ္ႏွံသူမွ အတိုးေပးရသည့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ JICA ODA ေခ်းေငြမ်ားသည္ အတိုးႏႈန္း (၀.၀၁)ျဖင့္ ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး႒ာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က ဆိုပါတယ္။ JICA ကေန အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းယူထားတဲ႔ ဂ်ပန္ ယန္း (၁၄.၉၄၉) ဘီလီယံကိုေတာ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ SME လုပ္ငန္းေတြကို အတိုးႏႈန္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းသြားမွာျဖစ္တယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up