ဦးကုိနီလုပ္ႀကံမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသံဖိုင္ ေနရာ ၃ ေနရာမွာ ရွိတယ္ - အင္းစိန္ေအာင္စုိး - DVB