ယာဥ္ေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ရသူ လူနာမ်ားျပားေနဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေျပာ | DVB