ကိုယ္က်ဳိးရွာ ေဂါပကမ်ားႏွင့္ အလႉခံအတုမ်ား ပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ သူရဦးေအာင္ကို ေလၽွာက္ထား | DVB