ျမန္မာျပည္တြင္ ရဟန္း သာမေဏ ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိ၊ ရဟန္းတခ်ဳိ႕ သာသနာေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳေန | DVB