၈၈ ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ ေလာင္းလံုအာဏာပိုင္မ်ား ဟန့္တားေနွာင့္ယွက္ | DVB