ထိုင္းၾကက္တိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမရသည့္ၾကက္ ဘတ္ ၃၃ ဒႆမ ၇ သန္းရရွိ (႐ုပ္သံ) | DVB