သတုိ႔သားဟန္ေဆာင္ၿပီး လိမ္လည္ လက္ထပ္သည့္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB