ျမန္မာထိပ္တန္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တဦးကုိ ကေနဒါက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ | DVB