မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB