မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔ လုပ္အားခအျပည့္ရေရး ဆႏၵျပ (႐ုပ္သံ) | DVB