မိတီၳလာတြင္ အစုိးရဌာဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြး | DVB