႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ကို ဖမ္းဆီးမႈ ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီမညီမသိခဲ့ဟု ဒုရဲအုပ္ထြက္ဆို | DVB