ကေလးစစ္သားေဟာင္း ေအာင္ကိုေထြးကို တရား႐ုံးမထီမဲ့ျမင္လုပ္မႈျဖင့္ေထာင္ ၆လခ် | DVB