တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ စစ္ပညာသင္ယူေန | DVB