ျပည္ၿမိဳ႕အနီး ဗဟိုျပဳၿပီး ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၄.၉ ရွိ ငလ်င္လႈပ္ | DVB