ဒိုင္ဝန္ကြင္းေဈးကို စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ သန္း ၁၅၀၀ အသံုးျပဳအဆင့္ျမႇင့္ | DVB