အက်ဥ္းေထာင္တြင္းထိ ရယ္ေမာျခင္းရသေပး ေဖ်ာ္ေျဖႏိုင္သည့္ ထိုင္းမစၥတာဘင္းန္ (႐ုပ္သံ) | DVB