စူပါမင္း၊ အီးတီဝတ္စုံမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏႊဲသည့္ ဘရာဇီး ကာနီဗယ္ပြဲေတာ္ | DVB