ခ်ဲလ္ဆီးႏွင့္ပြဲတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ စတာရစ္ခ်္ အနားယူရမည္ | DVB