စစ္ၿပီးေခတ္ အီရတ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ က်င္းပ | DVB