ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေဆြးေႏြး | DVB