အေျခခံစားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းထုတ္နည္းသင္တန္း မိုးညႇင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ | DVB