ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္  ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပဲျပဳတ္ႏွင့္ နံျပားေဝငွ (ဓာတ္ပံု) | DVB