ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တုသစ္ဖြင့္လွစ္ (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB