ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား ရန္ကုန္တြင္က်င္းပ (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB